Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Galerie Otten, Maarstraat 12, 4301 HA  Zierikzee

Artikel 1  DEFINITIES

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities de betekenis zoals hieronder vermeld:

 1. Galerie Otten: de onderneming zoals bovenstaand beschreven;
 2. Kunstenaar: de maker van het ter verkoop aangeboden schilderij, ets, tekening,beeld, object of ander kunstwerk;
 3. Partijen: Galerie Otten en de koper;
 4. Kunstwerk: schilderijen, etsen, beelden, kunstwerken, lijstwerk en overige en toekomstige Kunstwerken en of diensten van Galerie Otten;
 5. Partijen: Galerie Otten en de koper;
 6. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die het Kunstwerk van of via Galerie Otten koopt in de galerie of via de via de website www.GalerieOtten.nl;
 7. Koopovereenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Galerie Otten en de koper ten aanzien van de levering van het Kunstwerk;
 8. Levering: het moment dat de koper of een derde die handelt namens de koper daadwerkelijk bezit neemt van en controle krijgt over het Kunstwerk;
 9. Intellectuele eigendomsrechten: alle volledige, wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare aanverwante rechten in de ruimste zin van het woord, waaronder met name wordt verstaan – doch hiertoe niet is beperkt – het volgende (of aanspraken daarop): auteursrecht, handelsnamen, databaserechten, knowhow en domeinnamen, met inbegrip van eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle bevoegdheden die de betreffende nationale en internationale voorschriften daaraan kunnen toekennen.

Artikel 2  TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan, offertes en leveringen van, en Koopovereenkomsten met en betalingen aan Galerie Otten.

2.2. Door het plaatsen van een opdracht, bestelling of aankoop gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 KOOPOVEREENKOMST

Een koopovereenkomst tussen Galerie Otten en de koper komt pas tot stand wanneer Galerie Otten een opdracht van de koper schriftelijk per e-mail en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 4  BESTELLING

4.1. Offertes van Galerie Otten kunnen enkel worden aanvaard zonder afwijkingen. Alle offertes van Galerie Otten, ongeacht of deze op basis van normale prijzen of speciale aanbiedingen zijn, blijven geldig zolang de voorraad strekt. De koper kan geen rechten ontlenen aan offertes van Galerie Otten.

4.2. Galerie Otten zal niet gebonden zijn aan overduidelijke fouten of vergissingen in haar offertes.

4.3. De standaardmethode voor het vermelden van prijzen is in euro’s (€). De prijzen van de Kunstwerk vermeld op de website van Galerie Otten zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen en exclusief verzendkosten en/of andere transportkosten. Voordat de bestelling wordt voltooid, zal Galerie Otten de totale prijs die de koper moet betalen op haar website weergeven.

4.4. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper een e-mail van Galerie Otten waarin de bestelde Kunstwerk en het totale bedrag van de bestelling wordt vermeld inclusief btw en verzendkosten.

4.5. Galerie Otten heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen binnen één week na ontvangst te weigeren.

Artikel 5  LEVERING

5.1. De koper is de volledige verkoopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Levering vindt niet plaats voordat de betaling door Galerie Otten geheel is ontvangen op de overeengekomen wijze.

5.2. Een door Galerie Otten vermelde leverdatum is slechts een indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de leverdatum definitief is.

5.3. Levering van het kunstwerk geschiedt doordat de koper het kunstwerk ophaalt in de galerie of meeneemt van een door Galerie Otten aangegeven adres. Levering geschiedt ook doordat Galerie Otten het kunstwerk in het kader van de Koopovereenkomst door een vervoerder laat bezorgen op het door de koper opgegeven adres. Op de koper rust een afnameplicht.

5.4. Indien de koper meer dan één kunstwerk heeft besteld, is Galerie Otten bevoegd de kunstwerken in delen te leveren en gerechtigd betaling te verlangen voor elke gedeeltelijke levering.

5.5. Het risico van verlies, diefstal, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk gaat over op de koper op het moment dat de koper, of iemand die handelt namens de koper, deze daadwerkelijk in bezit krijgt. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat Galerie Otten het kunstwerk voor levering gereed heeft en de koper het kunstwerk niet volgens Koopovereenkomst afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door galerie Galerie Otten in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die Galerie Otten door niet-afname lijdt.

5.6. Indien het kunstwerk is geleverd, terwijl de verkoopprijs nog niet volledig ontvangen is, gaat het eigendom van het kunstwerk pas op de koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, uit hoofde van welke Koopovereenkomst met Galerie Otten dan ook, daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald. De koper wordt geacht het kunstwerk voor Galerie Otten ter beschikking te houden tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5.7. Indien de koper voordat de volledige verkoopprijs van het kunstwerk aan Galerie Otten is betaald, het kunstwerk geheel of gedeeltelijk aan derden verpandt of in eigendom tracht over te dragen, is de koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Galerie Otten ter grootte van het nog niet aan galerie Galerie Otten betaalde deel van de verkoopprijs, onverminderd het recht van Galerie Otten op volledige schadevergoeding. Voorts is koper gehouden aan Galerie Otten gegevens van voornoemde derden te verschaffen.

5.8. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van Kunstwerk die de koper aan Galerie Otten ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de koper, tenzij bij schriftelijke Koopovereenkomst anders wordt bepaald.

Artikel 6  BETALING

6.1. Galerie Otten vereist betaling van de Kunstwerk vooraf. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na levering van het Kunstwerk te zijn geschied, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Galerie Otten is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.

6.2.  Reclames over ontvangen facturen moeten binnen 8 dagen na datum van verzending of afgifte van de factuur schriftelijk aan Galerie Otten kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur door koper onvoorwaardelijk is goedgekeurd.

6.3.  Alle betalingen door de koper moeten worden gedaan zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de koper op galerie Galerie Otten door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte is vastgesteld. De koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

6.4. Galerie Otten heeft het recht om vooruitbetaling of betaling a contant te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.

6.5. Door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum raakt de koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct opeisbare rente van 2 % per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Galerie Otten mag voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.

6.6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor galerie Galerie Otten verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend Koopovereenkomstig het geldende tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6.7.  Indien ook na aanmaning betaling binnen de aangezegde andere termijn uitblijft, is Galerie Otten bevoegd de Koopovereenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

7  ONTBINDING

7.1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Koopovereenkomst mocht voorvloeien, alsmede ingeval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Galerie Otten gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst:

 1. de uitvoering van de Koopovereenkomst op te schorten totdat het voldoen aan deze verplichting naar het oordeel van Galerie Otten voldoende zeker is gesteld; en/of
 2. elk van de Koopovereenkomsten die Galerie Otten met de koper heeft gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Galerie Otten en zonder dat Galerie Otten tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.2. In alle in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Galerie Otten op de koper onmiddellijk en geheel opeisbaar en is Galerie Otten gerechtigd om de betreffende onbetaald gebleven Kunstwerk terug te vorderen. In dat geval zullen Galerie Otten en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de gebouwen van de koper te betreden teneinde die Kunstwerken in bezit te nemen teneinde Galerie Otten in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

Artikel 8  PRIVACY VAN DE KOPER

8.1. Galerie Otten behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. Galerie Otten gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de Koopovereenkomst en de betaling en levering van de Kunstwerk. Galerie Otten is ook bevoegd gebruik te maken van de persoonsgegevens voor haar eigen promotieactiviteiten, zoals de Galerie Otten-nieuwsbrief.

8.2. Galerie Otten zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en/OF verzending van de Kunstwerk.

Artikel 9  HERROEPINGSRECHT & RETOURNEREN

9.1. De koper heeft het recht de Koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de dag van levering van de Kunstwerk te herroepen. Hiervoor informeert de koper Galerie Otten tijdig per e-mail; of schriftelijk op het bovenstaande adres.

9.2. Als de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag de koper de Kunstwerk enkel uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk om te beoordelen of hij of zij het kunstwerk wil behouden. Gedurende deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met de Kunstwerk en het verpakkingsmateriaal.

9.3. De koper dient de Kunstwerk onverwijld met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking te retourneren. De directe kosten van het terugzenden van de Kunstwerk komen voor uw rekening van de koper. Retourzendingen dienen aangetekend verzonden te worden aan het bovenstaande retouradres (Galerie Otten,Maarstraat 12 (plein Montmaertre) 4301HA ZIERIKZEE NEDERLAND.

9.4. Indien de koper gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal Galerie Otten de aanschafprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de Kunstwerk restitueren.

9.5. Ingeval de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf 9.2., of indien de Kunstwerk anderszins niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd, is Galerie Otten niet gehouden de aanschafprijs aan de koper te restitueren.

Artikel 10  GARANTIE

10.1. De koper koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het kunstwerk zich bevindt.

10.2. Ingeval de Kunstwerk niet voldoen aan de redelijke vereisten van de Kunstwerk, moet de koper dit onverwijld bij Galerie Otten melden, doch in geen geval later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de levering van de Kunstwerk. Indien de koper niet voldoet aan de bepalingen van deze paragraaf, komt enig recht op terugvordering en/of enige andere mogelijke schadevergoedingsclaim te vervallen.

10.3. Het feit dat een kunstwerk gebreken vertoont, geeft de koper in geen enkel geval het recht om betaling op te schorten of om dit te verrekenen met het te betalen factuurbedrag voor enige andere Kunstwerk die aan de koper zijn geleverd.

10.4. Galerie Otten garandeert de echtheid van het kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de prijs welke voor het kunstwerk is betaald) is voorbehouden.

10.5. Galerie Otten stelt zich tegenover de koper garant voor schade aan het kunstwerk, optredend tijdens een garantieperiode van 30 dagen, tenzij de koper of een derde op grond van de wet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade. Van een dergelijke aansprakelijkheid van de koper is in ieder geval sprake bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling van het kunstwerk door de koper of door derden. Buiten garantie of aansprakelijkheid van de galerie valt schade ontstaan door of voortvloeiend uit een gebrek aan de inlijsting.

10.6. Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het kunstwerk dienen op straffe van verval van rechten binnen twee maanden na afname of na het ontstaan van de schade schriftelijk aan galerie Galerie Otten bekend te worden gemaakt.

10.7. Indien tijdig, en met inachtneming van alle bepalingen van de artikelen 10 en 15 is gereclameerd, zijn de daaruit voor Galerie Otten voortvloeiende verplichtingen de volgende:

 1. Indien naar het redelijke oordeel van de galerie genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk is beschadigd en dat Galerie Otten daarvoor aansprakelijk is, zal de galerie de keus hebben:
 2. het betreffende kunstwerk te repareren;
 3. de koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de verkoopprijs te verlenen;

III. de koopKoopovereenkomst te ontbinden.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Galerie Otten terzake van haar verplichtingen jegens de koper volledig zijn gekweten;

 1. Indien naar het redelijk oordeel van Galerie Otten genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk in strijd met een verklaring van echtheid Koopovereenkomstig het bepaalde in 10 lid 4 niet echt is, heeft de koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het kunstwerk betaalde verkoopprijs – zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het kunstwerk aan Galerie Otten, mits de koper het kunstwerk teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de koper het kunstwerk niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk bevond, vervallen de aanspraken van de koper en is Galerie Otten niet tot restitutie gehouden.

10.8. In het geval dat door Galerie Otten aan een kunstwerk reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit kunstwerk voor risico van de koper. Tot het tijdstip waarop Galerie Otten Koopovereenkomstig het bepaalde in lid 7 van dit artikel een kunstwerk heeft teruggenomen, blijft dit kunstwerk eveneens voor risico van de koper.

Artikel 11  BEHOUD VAN RECHTEN

11.1. Alle aan de koper geleverde artikelen en of Kunstwerken blijven eigendom van Galerie Otten totdat alle door de koper verschuldigde bedragen voor de geleverde of te leveren Kunstwerk, alsmede alle andere bedragen die de koper is verschuldigd als gevolg van wanbetaling, volledig zijn betaald.

11.2. Zo lang het eigendom van de Kunstwerk niet is overgegaan op de koper, is de koper niet bevoegd de Kunstwerk in onderpand te geven of enige derde er rechten op te verlenen.

11.3. Zonder afbreuk te doen aan enige bevoegdheden heeft Galerie Otten het recht, zo lang als enige verschuldigde bedragen, waaronder in ieder geval begrepen bedragen die voortvloeien uit leveringen, niet zijn betaald, de geleverde artikelen en of Kunstwerken terug te nemen/op te halen.

Artikel 12  AANSPRAKELIJKHEID

12.1. In alle gevallen ontstaat aansprakelijkheid van Galerie Otten ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de Koopovereenkomst slechts indien de koper Galerie Otten op rechtsgeldige wijze schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke herstelperiode en indien Galerie Otten na die periode toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten om Galerie Otten in staat te stellen adequaat te reageren.

12.2. Galerie Otten is uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen die haar zijn te verwijten en die rechtstreeks verband houden met de  levering van de Kunstwerk.

12.3. Elke verplichting tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot de prijs van het kunstwerk.

12.4. Indien en voor zover uitkering of betaling onder de voorwaarden van voorgaande paragraaf, om welke reden dan ook, niet van toepassing is, zal enige verplichting (juridisch of anderszins) van Galerie Otten tot betaling van een vergoeding zijn beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

Artikel 13  OVERMACHT

13.1. Als Galerie Otten tekortschiet in enige verplichting jegens de koper, kan een dergelijke tekortkoming Galerie Otten niet worden aangerekend ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.

13.2. Overmacht omvat (maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot) brand, storingen, stakingen georganiseerd door een erkende bond en handelingen of het uitblijven hiervan van overheden, inclusief gemeenten (zoals importbeperkingen).

13.3. Alle bepalingen van deze paragraaf zijn van Koopovereenkomstige toepassing op de overmacht van de leveranciers van Galerie Otten en/of enige derden die zijn betrokken bij de kunstwerkie en de levering van de Kunstwerk. Alle gevallen van uitblijvende en/of late en/of gebrekkige uitvoering door de in deze bepaling genoemde partijen zal worden beschouwd als overmacht van Galerie Otten.

Artikel 14  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en Kunstwerk van Galerie Otten, alsmede alle andere documenten en materialen geleverd door Galerie Otten, zijn uitsluitend in handen van Galerie Otten. De koper verkrijgt geen enkele (gebruiks)rechten en/of andere bevoegdheden.

14.2. De koper verklaart op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Galerie Otten of deze rechten ongeldig te maken en/of het eigendom van deze rechten in gevaar te brengen.

14.3. Het auteursrecht op het schilderijen en beelden behoort bij de kunstenaar en wordt zowel door de kunstenaar als door de galerie uitdrukkelijk voorbehouden.

14.4. Het is de koper niet toegestaan het door hem gekochte kunstwerk openbaar te maken en/of te reproduceren. Galerie Otten kan bemiddelen tussen kunstenaar en koper indien de koper tot publicatie en/of openbaarmaking van het kunstwerk wenst over te gaan.

Artikel 15  VERVALTERMIJN

15.1. Voorzover in deze voorwaarden niet anders wordt bepaald, vervallen vorderingrechten en andere bevoegdheden van de koper met betrekking tot de koop en verkoop van het kunstwerk jegens de verkoper in ieder geval een jaar nadat de koopKoopovereenkomst tot stand is gekomen.

15.2. Rechten en bevoegdheden die voor de koper uit de koopKoopovereenkomst met Galerie Otten voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

Artikel 16  VERREKENING

Verrekening door de koper van een vordering van Galerie Otten met een tegenvordering op de galerie is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 17  OVERIG

17.1. De algemene voorwaarden van de koper, ongeacht de naamgeving en vorm hiervan, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.2. Aanpassingen op deze algemene voorwaarden worden slechts van kracht indien de partijen hier schriftelijk mee instemmen.

17.3. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden tot gevolg hebben. In het geval enige bepaling nietig is, zullen de partijen deze in samenspraak vervangen door een rechtsgeldige bepaling op een zodanige wijze dat de strekking van deze algemene voorwaarden van kracht blijft.

Artikel 18  KLACHTEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN

18.1. Ingeval de koper een klacht, vragen over deze algemene voorwaarden en/of andere opmerkingen heeft, kan de koper contact opnemen met Galerie Otten via de contactgegevens vermeld in deze algemene voorwaarden. De koper kan Galerie Otten bereiken per telefoon, via e-mail of per brief.

18.2. Indien de koper een klacht heeft, zal Galerie Otten contact opnemen met de koper binnen 14 (veertien) werkdagen na de ontvangst van de klacht. In alle andere gevallen kan Galerie Otten besluiten – maar is hiertoe niet verplicht – om contact op te nemen met de koper.

Artikel 19  TOEPASSELIJK RECHT

19.1. Op deze algemene voorwaarden en enige Koopovereenkomsten die daarmee verband houden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met Koopovereenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij Galerie Otten besluit gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de koper bij de bevoegde rechter in een andere staat of plaats van vestiging.